Home » แม่มด by Roald Dahl
แม่มด Roald Dahl

แม่มด

Roald Dahl

Published
ISBN :
Paperback
237 pages
Enter the sum

 About the Book 

โรอัลด ดาหล ไดรับยกยองวาเปนนักเขียนอัจฉริยะหนังสือทุกเรืองของเขาติดอันดับหนังสือขายดี บางเลมขายดีติดตอกันหลายปีเขาไดรับรางวัลดานวรรณกรรมมากมาย โดยเฉพาะเรือง แมมด นีนอกจากจะไดรับรางวัลวิทเบรดอันเปนรางวัลวรรณกรรมเยาวชนสูงสุดรางวัลหนึงของอังกฤษแลวMoreโรอัลด์ ดาห์ล ได้รับยกย่องว่าเป็นนักเขียนอัจฉริยะหนังสือทุกเรื่องของเขาติดอันดับหนังสือขายดี บางเล่มขายดีติดต่อกันหลายปีเขาได้รับรางวัลด้านวรรณกรรมมากมาย โดยเฉพาะเรื่อง แม่มด นี้นอกจากจะได้รับรางวัลวิทเบรดอันเป็นรางวัลวรรณกรรมเยาวชนสูงสุดรางวัลหนึ่งของอังกฤษแล้วยังได้สร้างเป็นภาพยนตร์ที่ฮือฮากันมากเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการรางวัลวิทเบรดประกาศเกียรติคุณหนังสือเรื่องนี้ว่าแสนสนุก แสนวิเศษ น่าสะพรึ่งกลัวอย่างจับใจนับเป็นหนังสือสำหรับเยาวชนอย่างแท้จริงและยังได้รับเลือกเป็น หนังสือแห่งปี ของนิวยอร์ค ไทม์ส์ อีกด้วย